FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Nagłówek

FAQ

Jakie są warunki i korzyści organizowania robót publicznych?

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa informacje, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą organizującym prace interwencyjne albo organizatorem robót publicznych albo wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodawcą umowę.

Po zawarciu umowy do pracodawcy kierowane są osoby bezrobotne spełniające wymagania niezbędne do odbycia robót publicznych (wymagania określone przepisami prawa, oraz wymagania stawiane przez organizatora tj. poziom wykształcenia, kwalifikacje itp.). Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mają pierwszeństwo przy zatrudnieniu w ramach robót publicznych.

W trakcie trwania robót publicznych starosta zwraca organizatorowi lub pracodawcy:
 • do 6-ciu miesięcy – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50 % przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia lub
 • do 12-tu miesięcy – w wysokości uprzednio uzgodnionej,  nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia przez organizatora robót publicznych skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego, będącego dłużnikiem alimentacyjnym, wówczas zwrotowi podlega część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Osoba skierowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.
natomiast pracodawca, zatrudnia osoby spełniające jego wymagania oraz otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych bezrobotnych.

Jakie są warunki organizowania prac społecznie użytecznych?

Aby gmina mogła zorganizować prace społecznie użyteczne musi sporządzić (do 31 stycznia) roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i uzgodnić go z właściwym miejscowo starostą. Na tej podstawie starosta zawiera z gminą porozumienie, które określa w szczególności następujące warunki.

Działając na podstawie takiego porozumienia kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.
Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Uczestnikowi przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż patrz tabela - Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Nie przysługuje ono okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Powiatowy urzad pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Warunki określone przez starostę w porozumieniu z gminą:
 1. liczba osób uprawnionych, które zostaną skierowane w okresie objętym porozumieniem do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 2. liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem oraz miesięcznie przez jedną osobę uprawnioną;
 3. rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne;
 4. okresy wykonywania prac społecznie użytecznych i liczba osób uprawnionych skierowanych do wykonywania w tych okresach prac społecznie użytecznych;
 5. obowiązek informowania starosty i dyrektora powiatowego urzędu pracy o nieobecności lub odmowie wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną;
 6. wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Jakie świadczenie będą mi przysługiwały jeśli zajdę w ciążę mając status bezrobotnej bez prawa do zasiłku?

Ustawa nie przewiduje dodatkowych świadczeń pieniężnych wypłacanych osobom bezrobotnym będącym w ciąży.

Jakie świadczenie będą mi przysługiwały jeśli zajdę w ciążę mając status bezrobotnej z prawem do zasiłku?

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.

Jakiej pomocy może oczekiwać osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy?

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako:
 • bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
 • poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku stałego.
Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status "bezrobotnego" może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status "poszukującej pracy", a nie pozostających w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków PFRON.

Przejdź na stronę Dla niepełnosprawnych, aby dowiedzieć się więcej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej – są to jednorazowe środki pieniężne skierowane do osób, które pragną rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać: Osoba, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, Absolwent Centrum Integracji Społecznej  lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej.

Otrzymane środki należy wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i terminem wskazanym w umowie.

Pamiętaj:
Dotowany jest zobowiązany do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania, przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
 • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
 • będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
 • złoży wniosek o zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • złożył niezgodne z prawdą oświadczenia,
 • naruszy inne warunki umowy cywilno- prawnej, o której mowa powyżej.
Osoba, która chce otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności - Powiatowym Urzędzie Pracy, kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek oraz przedstawić propozycję zabezpieczenia wnioskowanych środków na wypadek konieczności zwrotu dofinansowania.

Pamiętaj:
Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od środków finansowych, którymi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. Wniosek o dofinansowanie może zostać uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r.  Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w brytyjskim urzędzie pracy i pobieram brytyjski zasiłek dla bezrobotnych. Przez ostatnie trzy lata pracowałam w Wielkiej Brytanii. Chciałabym jednak wrócić do Polski. Czy stracę wówczas prawo do brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych?

NIE. Zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji  bezrobotny, który uzyskał prawo do zasiłku dla bezrobotnych w państwie członkowskim (w tym przypadku Wielkiej Brytanii) może udać się do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania tam pracy. Zachowuje on wówczas prawo do tego świadczenia. Prawo unijne reguluje jednak warunki i granice zachowania prawa do zasiłku. Po pierwsze, dany bezrobotny musi pozostawać w dyspozycji urzędu pracy państwa, w którym przyznano mu zasiłek przez co najmniej 4 tygodnie (brytyjska instytucja właściwa może wyrazić zgodę na wyjazd przed upływem tego terminu; zgodnie z zaleceniem unijnym taką zgodę urząd powinien wydać zwłaszcza bezrobotnemu towarzyszącemu swojemu małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie niż państwo właściwe) . Następnie osoba bezrobotna musi zgłosić w brytyjskim urzędzie pracy zamiar wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy. Wówczas brytyjska instytucja wystawi na jej rzecz dokument U2, który potwierdza zachowanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych , czyli prawo do tzw. transferu zasiłku.
Po przyjeździe do Polski należy w ciągu 7 dni  zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i podporządkować się wymogom kontrolnym stawianym przez ten urząd. Dokument U2 trzeba złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wojewódzkim urzędzie pracy. Jeśli jednak bezrobotny nie zarejestruje się w polskich służbach zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia wyjazdu z Wielkiej Brytanii, wówczas prawo do transferu zasiłku za okres pomiędzy wyjazdem z państwa właściwego a rejestracją w państwie poszukiwania pracy nie przysługuje. Transfer zasiłku dla bezrobotnych do innego państwa członkowskiego może być dokonany na okres 3 miesięcy, lecz nie może przekroczyć okresu, na jaki świadczenie zostało przyznane. W wyjątkowych sytuacjach może być on przedłużony do maksymalnie 6 miesięcy. Zasiłek nie będzie wypłacany przez powiatowy urząd pracy, lecz przez brytyjską instytucję właściwą. Wpłaty będą dokonywane bezpośrednio na konto bankowe osoby bezrobotnej bądź w inny sposób ustalony przez ww. instytucję.

Jestem osobą bezrobotną, która pracowała ostatnio w Hiszpanii. Z powodu redukcji zatrudnienia utraciłem pracę. Chciałbym wrócić do Polski i w kraju ubiegać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Do jakiej instytucji w Polsce mam się zgłosić, aby złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych?

Po przyjeździe do Polski osoba zainteresowana powinna w pierwszej kolejności zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla jej miejsca zameldowania lub czasowego pobytu. Następnie powinna złożyć wszelkie wymagane dokumenty, w tym także dokumenty poświadczające jej pracę za granicą w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Może także złożyć ww. dokumenty w powiatowym urzędzie pracy, który przekaże je zgodnie z właściwością do wojewódzkiego urzędu pracy.

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku uzupełniającego?

Zasiłek uzupełniający tj. stanowiący kontynuację nabytego prawa do zasiłku będzie przysługiwał, jeżeli:
 1. utracisz status osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni z powodu:
  1. podjęcia zatrudnienia,
  2. podjęcia innej pracy zarobkowej,
  3. podjęcia pozarolniczej działalności,
  4. uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie
 2. oraz zarejestrujesz się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia:
  1. ustania zatrudnienia,
  2. zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,
  3. zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności,
  4. zaprzestania pobierania po ustaniu zatrudnienia, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  5. zaprzestania osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.
Nabędziesz prawo do zasiłku uzupełniającego na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu osoby bezrobotnej oraz o okresy, o które zasiłek ulega skróceniu.

Jeżeli utracisz status osoby bezrobotnej na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnisz warunki do uzyskania prawa do zasiłku, uzyskasz prawo do zasiłku uzupełniającego na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.

Kiedy wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca?

Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane, jeżeli pracodawca:
 • złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, zataił prawdę lub podrobił dokument,
 • nie spełnił wymogów określonych w art. 88C i 88d (m.in. dotyczących informacji starosty)
 • został prawomocnie ukarany za wykroczenie  określone w art. 120 ust. 3-5 (m.in doprowadzenie cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy)
 • w ciągu 2 lat od uznania za winnego popełnienia powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie
 • został skazany za handel ludźmi lub poważne naruszenie prawa w kwestii zatrudniania pracowników.
Zezwolenie na pracę nie zostanie wydane także, jeżeli cudzoziemiec został umieszczony na "czarnej liście" wizowej.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę?

Aby cudzoziemiec mógł wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia musi posiadać tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy w Polsce, o który ubiega się sam cudzoziemiec.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:
 • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
 • w ramach ruchu bezwizowego.
Pracodawca zamierzający zatrudnić lub zatrudniający cudzoziemca ma obowiązek sprawdzenia, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu Polsce, zrobienia kopii tego dokumentu i przechowywania jej przez okres zatrudnienia cudzoziemca. Obowiązki te dotyczą każdej formy zatrudnienia, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol C) lub wiza Schengen (symbol D) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien upewnić się także, że tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy na terytorium  RP. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce (m.in. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe).

Niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy powoduje, że wykonywanie pracy przez cudzoziemca pracy uznaje się za nielegalne, co wiąże się istotnymi sankcjami.

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Klasyfikacja zawodów i specjalności

Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy.

Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Kogo można przyjmować na staż?

Do odbycia stażu może zostać skierowana zarejestrowana w urzędzie pracy osoba bezrobotna.

Do pracodawcy może zgłosić się młody bezrobotny z bonem stażowym.  Bezrobotnemu do 30 roku życia, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u wybranego przez bezrobotnego pracodawcy, na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Komu może zostać przyznany bon na zasiedlenie?

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany bezrobotnemu do 30. roku życia, na podstawie umowy, w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał  inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny będziesz mógł otrzymać, jeżeli:
 1. jesteś bezrobotnym z prawem do zasiłku i z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 2. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i będziesz otrzymywać wynagrodzenie niższe od minimalnego.
Dodatek aktywizacyjny nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli:
 1. podejmiesz zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane ze środków Funduszu Pracy;
 2. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego byłeś zatrudniony lub dla którego wykonywałeś inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem;
 3. podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
 4. przebywasz na urlopie bezpłatnym.

Komu przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego?

Prawo do ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje zarejestrowanym osobom bezrobotnym. Osobom tym przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby bezrobotne objęte ubezpieczeniem zdrowotnym mogą zgłaszać do ubezpieczenia członków rodziny, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Korzyści wynikające z zatrudnienia w formie prac interwencyjnych

Osoba skierowana do prac interwencyjnych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.
Pracodawca lub przedsiębiorca organizujący prace interwenyjne:
 • zatrudnia pracownika posiadającego pożądane kwalifikacje,
 • otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych skierowanych bezrobotnych (przez okres i w wysokości określonej w umowie)
 • może otrzymać jednorazową refundację wynagrodzenia, jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy nadal zatrudniona będzie skierowana osoba bezrobotna przez okres dalszych sześciu miesięcy i po upływie tego okresu nadal będzie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Powiatowy urząd pracy może przyznać jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej – jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292) i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia.

Dokumentem potwierdzającym wpis do ww. rejestru jest – wydawany przez  marszałka województwa - certyfikat. Uprawnienie do świadczenia pracy tymczasowej wymaga osobnego certyfikatu. Rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków województw i publikowany w internecie na stronie: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz. Rejestr ten jest ogólnie dostępny i służy do weryfikacji podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia.
Zobacz jak wygląda procedura.

Na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia znajdziesz informacje dotyczące agencji zatrudnienia z UE/EOG.

Procedurę dokonywania rejestracji określają przepisy art. 18e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wniosek o wpis do rejestru składa się marszałkowi województwa, właściwemu dla siedziby podmiotu (w praktyce do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy). Wraz z wnioskiem należy dołączyć oświadczenie o treści podanej w art. 18e ust. 2 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz dowód dokonania opłaty w wysokości 200 zł na rachunek samorządu województwa.

Wzór wniosku o wpis do rejestru agencji zatrudnienia określony został: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia (Dz. U. poz. 1064)

Zgodnie z art. 18c ust. 1 pkt 4 ww. ustawy nie wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia świadczenie usług z zakresu agencji zatrudnienia przez przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ww. przedsiębiorcy zagraniczni, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są do złożenia marszałkowi województwa, właściwemu dla miejsca świadczenia usług, zawiadomienia, na zasadach określonych w art. 19i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto i w jaki sposób może otrzymać refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy?

Refundację kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy może otrzymać:
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła,
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium RP, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniająca w okresie ostatnich sześciu miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku, gdy podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie  6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających  dzień złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; w przypadku niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 6. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 7. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty    postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 8. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23  kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str. 1)
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony w przypadku,  gdy producent rolny spełnia łącznie następujące warunki:
 1. nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownikowi i nie rozwiązał stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 2. nie zalega na dzień złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 3. nie zalega na dzień złożenia wniosku z opłacaniem w terminie innych danin publicznych;
 4. nie posiada na dzień złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 5. nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za                                                   przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia  6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) lub  ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.);
 6. posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzi dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 7. zatrudniał w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy     w pełnym wymiarze czasu  pracy oraz posiada dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie;
 8. w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został  skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
 9. spełnia warunki rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r. Poz. 457 ze zm.) w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 10. spełnia warunki rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).
Wniosek o refundację może być przez Powiatowy Urząd Pracy uwzględniony tylko w przypadku, kiedy jest on kompletny i prawidłowo sporządzony, a Powiatowy Urząd Pracy dysponuje aktualnie środkami na jego realizację.

Kto może być przeszkolony pod potrzeby pracodawcy w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej?

Skierowanie na szkolenie w ramach umowy trójstronnej może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna,
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Z dofinansowania studiów podyplomowych może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może się ubiegać o pożyczkę szkoleniową?

Z pożyczki szkoleniowej może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
Wyświetlanie 126 - 150 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę