FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Nagłówek

FAQ

Kto może skorzystać z finansowania kosztów egzaminów i licencji?

Z finansowania kosztów egzaminów i licencji może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może skorzystać z grupowego poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego oferowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która zdecyduje się na taką formę wsparcia. Urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) świadczą poradnictwo zawodowe zarówno osobom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

Kto może skorzystać z indywidualnego poradnictwa zawodowego?

Z usług poradnictwa zawodowego oferowanego przez Publiczne Służby Zatrudnienia może skorzystać każda pełnoletnia osoba, która zdecyduje się na taką formę wsparcia. Urzędy pracy (powiatowe i wojewódzkie w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej) świadczą poradnictwo zawodowe zarówno osobom zarejestrowanym, jak i niezarejestrowanym.

Kto może skorzystać z pośrednictwa pracy?

Pośrednictwo pracy jest skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy oraz do pracodawców. Osoby do których jest skierowane pośrednictwo nie mają żadnych ograniczeń w korzystaniu z tej formy wsparcia.

Pracodawca ma prawo zastrzec, by dobór kandydatów na zgłoszoną przez niego ofertę pracy był dokonany przez pośrednika. Wówczas taka oferta przedstawiona będzie jedynie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają warunki określone w ofercie, a publicznie dostępny będzie jedynie jej skrócony opis. Pamiętajmy jednak, że ograniczenia nigdy nie mogą dyskryminować nikogo ze względu na jego płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientację seksualną.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy:
 1. osoba bezrobotna;
 2. osoba poszukująca pracy:
  1. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  2. pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  4. uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  5. będąca żołnierzem rezerwy,
  6. pobierająca rentę szkoleniową,
  7. pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  8. będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  9. będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,
 3. osoba pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Kto może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem?

O refundację kosztów opieki nad dzieckiem możesz ubiegać się, jeśli spełnisz poniższe warunki:
 • jesteś osobą bezrobotną i wychowujesz samotnie co najmniej jedno dziecko do lat siedmiu albo opiekujesz się osobą zależną,
 • podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
 • zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
a Twoje miesięczne przychody nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia.

Pamiętaj!
Jeśli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, zwrot kosztów będziesz mógł otrzymywać przez okres do 6 miesięcy.

Jeśli zostaniesz skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem będziesz mógł otrzymywać przez cały okres ich trwania.

Mój ostatni okres pracy w Polsce wynosi 3 miesiące. Wcześniej przez 4 lata pracowałem w Niemczech. Czy ma to wpływ na uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce?

TAK. Zgodnie polskim ustawodawstwem  prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w powiatowym urzędzie pracy był zatrudniony lub ubezpieczony łącznie przez co najmniej 365 dni. W myśl unijnych przepisów o koordynacji  bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w koniecznym zakresie, okresów pracy spełnionych w innym państwie członkowskim. Należy jednak podkreślić, że uwzględnienie okresów ubezpieczenia spełnionych w Niemczech może nastąpić wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez bezrobotnego ostatniego okresu ubezpieczenia na terytorium Polski, tj. państwa, w którym ubiega się on o zasiłek. Jak wynika z powyższego pytania, osoba bezrobotna spełniła ostatni okres pracy na terytorium Polski. Jest on jednak niewystarczający do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie polskich przepisów. Konieczne będzie zaliczenie okresu pracy w Niemczech do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce.
Osoba bezrobotna po dokonaniu rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, powinna złożyć dokumenty od niemieckiego pracodawcy w celu uzyskania przez  polską instytucje właściwą (właściwy dla miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej wojewódzki urząd pracy) urzędowego dokumentu potwierdzającego okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek osoby bezrobotnej na terytorium Niemiec. Należy także podkreślić, że osoba bezrobotna może także sama uzyskać urzędowy dokument U1 w niemieckiej instytucji właściwej i złożyć go w polskiej instytucji właściwej. Jest to jednak jej prawo, a nie obowiązek. Wojewódzki urząd pracy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zsumowaniu okresów pracy w Niemczech i Polsce wyda decyzję w kwestii przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, na zasadach koordynacji.

Przykład:
Pan Nowak pracował ostatnio w Polsce przez 6 miesięcy – od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 grudnia 2012 r. Pan Nowak pracował w Czechach. 2 lipca 2013 r. zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Polskie przepisy jako warunek nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przewidują „przepracowanie" co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna. W związku z faktem, że jego ostatni okres pracy w Polsce wynosi tylko 6 miesięcy nie spełnia on warunku wynikającego z polskich przepisów. Konieczne zatem będzie zsumowanie okresów jego pracy w Czechach i w Polsce w celu przyznania mu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Należy także dodać, że sumowanie okresów pracy najemnej lub pracy na własny rachunek, zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji, stosuje się tylko w niezbędnym zakresie. Oznacza to, że jeśli okres zatrudnienia w państwie, w którym bezrobotny ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych jest wystarczający do przyznania tego prawa, wówczas nie sumuje się okresów pracy spełnionych za granicą. 

Przykład:
Pan Kowalski pracował w Polsce od początku 2009 r. do końca 2012 r. 1 stycznia 2013 r. podjął pracę w Holandii i utracił ją po trzech miesiącach. 3 kwietnia 2013 r. zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny. Polskie przepisy jako warunek nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przewidują „przepracowanie" co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji jako osoba bezrobotna. Pan Kowalski w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, spełnił na terytorium Polski ponad 365 dni, a zatem jego okres pracy w Holandii nie ma znaczenia dla przyznania mu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Na jak długo możesz utracić status osoby bezrobotnej?

Status osoby bezrobotnej utracisz na okres:
 1. 120 dni w przypadku:
  1. pierwszej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. pierwszego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. pierwszego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  4. pierwszego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  5. pierwszego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 2. 180 dni w przypadku:
  1. drugiej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. drugiego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. drugiego przerwania z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  4. drugiego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  5. drugiego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. 270 dni w przypadku:
  1. trzeciej i każdej kolejnej odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy albo innej formy pomocy ze strony powiatowego urzędu pracy bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
  2. trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określoną w ustawie,
  3. trzeciego i każdego kolejnego przerwania z własnej winy udziału w działaniach
  4. w ramach Programu Aktywizacja i Integracja realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej,
  5. trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  6. trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy
  7. w wyznaczonym terminie i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Na jaki okres jest przyznawane prawo do zasiłku?

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi:
 • 180 dni – jeśli mieszkasz w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
 • 365 dni – jeśli:
  • mieszkasz w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
  • masz powyżej 50 roku życia oraz jednocześnie posiadasz co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • masz na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a Twój małżonek jest także osobą bezrobotną i utraci prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez Ciebie,
  • samotnie wychowujesz co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.
Okres pobierania zasiłku ulega:
 1. skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o którym mowa w art. 75 ust. 1-3,
 2. przedłużeniu o czas przez, który przysługiwałby kobiecie z prawem do zasiłku zasiłek macierzyński w przypadku urodzenia dziecka w okresie jego pobierania lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu.
Okres pobierania zasiłku nie ulega zmianie, jeśli w okresie posiadania prawa do zasiłku zmienisz miejsce zamieszkania i będzie to skutkowało zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, jednak wcześniej masz obowiązek powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jesteś zarejestrowany a następnie w terminie 14 dni od zmiany miejsca zameldowania stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Od 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo do odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Prawo to przysługuje osobom, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły działalności. Zniżka obowiązuje przez 24 miesiące, w kwocie nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki na ubezpieczenia od tak ustalonej podstawy wymiaru mogą opłacać jedynie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w tym wspólnicy spółki cywilnej.

Ze zniżki nie skorzystają jednak osoby, które – prowadząc firmę – wykonywałyby działalność na rzecz byłego pracodawcy, u którego w roku założenia firmy lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania kształcenia ustawicznego

Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron.

UWAGA: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu  otrzymanych środków.

Realizacja postanowień umowy podlega kontroli starosty/powiatowego urzędu pracy.

W umowie określa się:
 1. oznaczenie stron umowy i datę jej zawarcia;
 2. okres obowiązywania umowy;
 3. wysokość środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kosztów, o których mowa jest we wniosku o dofinansowanie;
 4. numer rachunku bankowego pracodawcy, na które będą przekazywane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz termin ich przekazania;
 5. sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków;
 6. warunki wypowiedzenia umowy;
 7. warunki zwrotu środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez uczestnika, zwłaszcza w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym;
 8. warunki zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
 9. sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy;
 10. odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które określa warunki dopuszczalności pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 11. zobowiązanie pracodawcy do przekazania na żądanie starosty danych dotyczących:
  1. liczby osób objętych działaniami finansowanymi z udziałem środków KFS, według płci, grup wieku 15-24 lata, 25-34 lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, poziomu wykształcenia oraz liczby osób pracujących w szczególnych warunkach lub wykonujących prace o szczególnym charakterze;
  2. liczby osób, które rozpoczęły kurs, studia podyplomowe lub przystąpiły do egzaminu – finansowane z udziałem środków KFS;
  3. liczby osób, które ukończyły z wynikiem pozytywnym kurs, studia podyplomowe lub zdały egzamin – finansowane z udziałem środków KFS.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

Przejdź na stronę Obowiązki pracodawcy, aby dowiedzieć się, jakie obowiązki ma pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi.

Należy pamiętać także, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec obywatela polskiego w zakresie:
 • zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy  do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
 • obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy;
 • przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy. Żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy!

Od którego momentu i na jak długo możesz utracić status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy utracisz:  
 1. po upływie 90 dni od ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
 2. od dnia niestawiennictwa;
 3. od następnego dnia po niepodjęciu przygotowania zawodowego dorosłych niepodjęciu bądź przerwaniu indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, uczestnictwa w programie specjalnym lub nieprzystąpienia do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a;
W opisanych wyżej przypadkach status osoby poszukującej pracy utracisz na okres 120 dni. 
 1. od dnia złożenia wniosku o rezygnację z pomocy świadczonej przez urząd pracy;
 2. od dnia przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych lub nieprzystąpienia z własnej winy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego. Wówczas ponownie będziesz mógł zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

Oferta dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy oferuje bezrobotnym usługi takie jak:
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
 • umożliwienie udziału w szkoleniach,
 • korzystanie ze świadczeń pieniężnych, itd.
Jeśli chcesz skorzystać z pomocy PUP, musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy we właściwym - ze względu na miejsce zamieszkania - Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ogłoszenia o pracy dla niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych poza ogólną wyszukiwarką na naszej stronie, znajdziesz w tych miejscach:

Ogłoszenia o pracy sezonowej za granicą

Informacji w sprawie dostępnych ofert pracy sezonowej, ogłaszanych przez sieć EURES, udzielają doradcy EURES w wojewódzkich urzędach pracy.

Dane teleadresowe doradców EURES znajdziesz na:
 • krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl w zakładce Kadra EURES,
 • na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu w zakładce Doradcy EURES.
Poszukując pracy sezonowej możesz skorzystać z usług agencji zatrudnienia, jednak zawsze sprawdzaj, czy agencja zatrudnienia posiada certyfikat – wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).

W Internecie oferty pracy sezonowej dostępne są na następujących stronach:
 • eures.praca.gov.pl – krajowa strona internetowa EURES,
 • ec.europa.eu/eures – Europejski Portal Mobilności Zawodowej, na którym publikowane są oferty pracy publicznych służb zatrudnienia z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii
 • seasonalwork.nl -  strona dedykowana pracy sezonowej w Holandii.
 • Przed podjęciem pracy sezonowej za granicą zapoznaj się z materiałami na temat bezpiecznego podejmowania pracy za granicą publikowanymi na stronie eures.praca.gov.pl.

Ogłoszenia o pracy w kraju

Skorzystaj z wyszukiwarki Centralnej Bazy Ofert Pracy, aby znaleźć najlepszą ofertę.

Ogłoszenia o pracy za granicą

Oferty pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii, ogłaszane są na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Oferty na tym portalu są dostępne w językach narodowych.

Ponadto oferty pracy za granicą w tych państwach, ogłaszane przez polską sieć EURES, są dostępne w języku polskim na krajowej stronie www.eures.praca.gov.pl.

Oferty pracy za granicą ogłaszane są również przez agencje zatrudnienia, np. na stronach internetowych tych agencji. Należy pamiętać, aby sprawdzić czy dana agencja działa legalnie i posiada certyfikat. Wykaz certyfikowanych agencji zatrudnienia znajduje się na stronie Rejestr agencji zatrudnienia (KRAZ).

Opłaty za zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 50 zł.

Zezwolenie na pracę na okres przekraczający 3 miesiące: 100 zł.
 
Zezwolenie dla pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług: 200 zł.
Przedłużenie zezwolenia: 50% opłaty za wydanie.

Osoby uprawnione do skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych

Możesz zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych, jeśli jesteś osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, a jednocześnie korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczysz w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Informacje dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdziesz na tej stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Po jakim czasie nabywa się prawo do zasiłku?

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy po spełnieniu warunków określonych w art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Dodatkowo wpływ na datę nabycia prawa do zasiłku ma:
 • odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie;
 • niepodjęcie po skierowaniu szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • tryb rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego (np. porozumienie stron, wypowiedzenie pracownika, zwolnienie dyscyplinarne);
 • otrzymanie przewidzianego w odrębnych przepisach świadczenia w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej,  zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej;
 • otrzymanie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę; 
 • odbywanie odpłatnej praktyki absolwenckiej i otrzymywanie  z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • posiadanie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej; rozwiązanie stosunku pracy zawartego na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem obowiązujących okresów.

Po pracy w Niemczech nabyłem prawo do zasiłku dla bezrobotnych i przyjechałem do Polski w celu poszukiwania pracy. Przez trzy miesiące pobierałem transferowany do Polski niemiecki zasiłek dla bezrobotnych. Nie udało mi się jednak znaleźć w kraju zatrudnienia. Myślę o powrocie do Niemiec. Czy będzie mi przysługiwało dalej prawo do niemieckiego zasiłku?

TAK, ale pod pewnymi warunkami. W myśl unijnych przepisów o koordynacji  osoba bezrobotna, która pobierała transferowany zasiłek dla bezrobotnych z jednego państwa do innego państwa członkowskiego (w tym przypadku z Niemiec do Polski), będzie nadal uprawniona do świadczeń zgodnie z ustawodawstwem państwa, które ten zasiłek przyznało, o ile powróci do państwa właściwego (w tym przypadku Niemiec) w chwili zakończenia lub przed upływem okresu, na jaki przyznany był transfer zasiłku dla bezrobotnych.  
Oznacza to, że jeśli okres, na jaki został przyznany niemiecki zasiłek dla bezrobotnych nie zakończył się, a bezrobotny powróci do Niemiec przed upływem 3 miesięcy, będzie mógł dalej pobierać niemiecki zasiłek dla bezrobotnych w tym państwie.

Pomoc w doborze kandydata do pracy

Pomoc w doborze kandydatów do pracy to pomoc udzielana w procesie rekrutacji, obejmująca takie możliwe działania, jak:
 • określenie cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku,
 • diagnozowanie predyspozycji zawodowych osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy – kandydatów do pracy,
 • kierowaniu kandydatów na specjalistyczne badania psychologiczne bądź lekarskie, pozwalające na wydanie opinii o ich przydatności zawodowej.
Z pomocy w doborze kandydatów skorzystać może każdy pracodawca. Trzeba tylko skontaktować się z właściwym urzędem pracy. Urzędy pracy dysponują wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z zakresu selekcji i rekrutacji, którzy swoje fachowe usługi dla firm oferują za darmo.

Pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Dla niepełnosprawnych.
Wyświetlanie 151 - 175 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę