FAQ - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Nagłówek

FAQ

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostaje przyznane przez odpowiednie instytucje orzekające na wniosek osoby zainteresowanej. Są nimi powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (jako druga instancja o charakterze odwoławczym).

Kliknij na Powiatowe Zespoły Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, aby dowiedzieć sie więcej.

Jak uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca?

Zezwolenia na pracę są wydawane przez wojewodów na wniosek pracodawcy. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się w postaci formularza oraz dołącza do niego określone dokumenty. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę (A,B,C,D,E). Procedury i kryteria wydawania zezwoleń różnią się w zależności od typu zezwolenia.

Więcej informacji na powyższy temat na stronie Zezwolenia na pracę.

Jak zarejestrować firmę?

Działalność gospodarczą można zarejestrować w CEIDG zarówno samodzielnie przez Internet, jak i w urzędach miast / gmin, które wykonując swoje obowiązki przyjmują oraz przesyłają do systemu wnioski CEIDG-1.

Zobacz jak możesz złożyć wniosek na stronie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Jak zgłosić instytucję do RIS?

Wpis do rejestru uzyskuje się na wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych złożony w  wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby danej instytucji.

W przypadku oddziałów/filii instytucji szkoleniowych:
 • oddział/filia posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania rejestruje się samodzielnie w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą,
 • oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.
Do wniosku o wpis do rejestru instytucja dołącza kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, w przypadku gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (takim jak np. CEIDG, KRS).

Jeżeli instytucja posiada ważną akredytację lub certyfikat jakości w zakresie świadczenia usług szkoleniowych do wniosku o wpis dołącza także kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Jak zgłosić nowy zawód do klasyfikacji zawodów i specjalności?

Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców i inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

Analogicznie, zgłosić można wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności lub o zmianę nazwy w Klasyfikacji zawodu/specjalności wraz z uzasadnieniem  jego celowości.

Wniosek należy kierować na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Rynku Pracy
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Więcej informacji uzyskasz na stronie Klasyfikacja zawodów i specjalności.

Jak zorganizować prace interwencyjne?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prace interwencyjne.

Jak zorganizować roboty publiczne?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Roboty publiczne.

Jakich dokumentów potrzebuję, aby móc pobierać transferowany irlandzki zasiłek dla bezrobotnych do Polski?

W myśl unijnych przepisów o koordynacji  w celu skorzystania z prawa do transferu zasiłku do innego państwa należy uzyskać z instytucji właściwej (zazwyczaj jest to ta sama  instytucja, która przyznała prawo do zasiłku dla bezrobotnych) dokument U2. Treść tego dokumentu powinna zawierać datę wyjazdu z Irlandii, termin, w jakim bezrobotny powinien zarejestrować się w Polsce, tj. państwie poszukiwania pracy w celu nieprzerwanego otrzymywania zasiłku, maksymalny okres pobierania zasiłku w Polsce, a także wskazanie okoliczności, które mogą powodować utratę lub zmianę prawa do zasiłku. Dokument U2 powinien zostać wydany, na wniosek bezrobotnego, przez instytucję irlandzką przed jego wyjazdem do państwa poszukiwania pracy. 
Po uzyskaniu statusu osoby poszukującej pracy w Polsce bezrobotny, w celu zachowania prawa do transferu powinien złożyć posiadany dokument U2 w instytucji państwa poszukiwania pracy, czyli właściwym ze względu na miejsce pobytu wojewódzkim urzędzie pracy lub w powiatowym urzędzie pracy, który przekaże go do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. W sytuacji, gdy dany bezrobotny nie przedstawi dokumentu U2, instytucja polska ma obowiązek wystąpić o ten dokument do instytucji właściwej w Irlandii.
Wojewódzki urząd pracy powinien niezwłocznie poinformować irlandzką instytucję właściwą o dacie rejestracji bezrobotnego oraz o jego nowym adresie. Po otrzymaniu tych informacji irlandzka instytucja właściwa powinna rozpocząć wypłatę transferowanego zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek ten będzie wypłacany bezpośrednio przez irlandzką instytucję właściwą a nie przez instytucję w państwie poszukiwania pracy. Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w tej samej kwocie, w jakiej instytucja właściwa wypłacała go przed wyjazdem do Polski.

Jakich korzyści dostarcza pracodawcy realizacja przygotowania zawodowego dorosłych?

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych będzie miał do dyspozycji osobę niewykwalifikowaną lub z kwalifikacjami zdezaktualizowanymi, którą na stanowisku pracy przygotuje do profesjonalnej realizacji zadań w firmie.

Nie ponosi on kosztów wynagrodzenia uczestnika aktywizacji, natomiast przysługuje mu:
 • refundacja wydatków bieżących niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne) w wymiarze do 2 % przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu,
 • premia po zdaniu egzaminu przez uczestnika programu; jest ona przyznawana na wniosek pracodawcy, w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika.
Refundacja i premia stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Przewiduje się również wypłatę należności przysługującej instytucji szkoleniowej za realizację ustalonej części programu nauki teoretycznej. Urząd pracy opłaca także koszty egzaminów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych.

Jakie dokumenty są niezbędne do rejestracji jako poszukujący pracy?

Jeżeli jesteś obywatelem polskim i chcesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy powinieneś przedstawić w powiatowym urzędzie pracy następujące dokumenty:
 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości np. paszport;
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy;
 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada.
Dodatkowo, jeżeli jesteś:
 1. cudzoziemcem – dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. decyzję lub kartę pobytu;
 2. osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jakie jest bezrobocie w moim powiecie?

Przejdź na stronę Bezrobocie rejestrowane, aby zapoznać się z danymi statystycznymi dotyczącymi bezrobocia.

Jakie obowiązki ma osoba bezrobotna?

Informacje w tym zakresie znajdziesz na stronie Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej.

Jakie obowiązki ma osoba poszukująca pracy?

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy, to do Twoich obowiązków należy:
 1. zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach,
 3. stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni,
 4. podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie Ci zaproponowane,
 5. udział w indywidualnym planie działania i podjęcie szkolenia, studiów podyplomowych,
 6. uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną Ci zaproponowane,
 7. przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną Ci zaproponowane.

Jakie okresy są zaliczane do 365 dni uprawniających do zasiłku?

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są okresy:
 1. zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
 2. urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 3. pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty szkoleniowej oraz okresy przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo po  zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 4. niewymienione powyżej, okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 5. za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 6. świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 7. pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 8. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 9. pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli utrata prawa do nich była spowodowana śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana; 
 10. zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

Jakie prawa ma osoba bezrobotna?

Jako osoba bezrobotna masz prawo do:
 1. rejestracji we właściwym powiatowym urzędzie pracy po przedstawieniu niezbędnych dokumentów;
 2. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli spełniasz ustawowe warunki do jego nabycia (dodatkowo jeżeli jesteś cudzoziemcem, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 (ustawa o cudzoziemcach -  Dz. U. z 2017r. poz. 2206, z późn. zm.), albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to aby uzyskać status bezrobotnego i nabyć prawo do zasiłku musisz bezpośrednio przed rejestracją jako osoba bezrobotna być zatrudniony nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy); 
 3. korzystania nieodpłatnie z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy na terenie kraju i za granicą, poradnictwo zawodowe w tym udział w zajęciach aktywizacyjnych, organizowanych w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy;
 4. skierowania do podmiotów, gmin, pracodawców, przedsiębiorców, agencji zatrudnienia, na subsydiowane zatrudnienie, np. w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, grantu na utworzenie stanowiska pracy zdalnej, świadczenia aktywizacyjnego po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną;
 5. ubiegania się o:
 1. ubezpieczenia zdrowotnego, o ile nie podlegasz ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. ubezpieczenie rolników w KRUS, z tytułu pobierania renty rodzinnej.

Jakie prawa ma osoba poszukująca pracy?

Jako osoba posiadająca status poszukującego pracy możesz korzystać z usług rynku pracy w zakresie:
 1. pośrednictwa pracy,
 2. poradnictwa zawodowego.
Jeżeli posiadasz status osoby poszukującej pracy oraz:
 1. jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jesteś zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymujesz świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczysz w zajęciach centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jesteś żołnierzem rezerwy,
 6. pobierasz rentę szkoleniową,
 7. pobierasz świadczenie szkoleniowe,
 8. podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jesteś pracownikiem, osobą wykonującą inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej i jesteś zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym,
 10. jesteś cudzoziemcem:
  1. posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  2. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
możesz:
 • korzystać z usług szkoleniowych;
 • ubiegać się o sfinansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
 • ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • ubiegać się o sfinansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.
W okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych nie będzie przysługiwało Ci stypendium.

Jako osoba poszukująca pracy możesz uzyskać zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te zostałeś skierowany przez Twój urząd pracy i dojeżdżasz do tych miejsc.

Jakie przywileje w pracy posiada osoba niepełnosprawna?

Podstawowym aktem normatywnym regulującym prawa i obowiązki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym również uprawnienia niepełnosprawnego pracownika, jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W stosunkach pracy, tak jak wszystkich innych pracowników, zasady regulują przepisy prawa pracy, przede wszystkim Kodeks Pracy.

Przejdź na stronę Dla niepełnosprawnych, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie są kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca?

Pzzejdź do ulotki Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby dowiedzieć się, jakie sankcje grożą pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy nielegalnym imigrantom.

Jakie są konsekwencje odmowy przyjęcia propozycji pracy?

Odmowa przez bezrobotnego przyjęcia odpowiedniej propozycji pracy, bez uzasadnionej przyczyny, skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego.

Jakie są korzyści grupowego poradnictwa zawodowego?

Najczęściej osiągane efekty poradnictwa grupowego:
 • nabycie umiejętności prezentacji własnej osoby w kontaktach z pracodawcami;
 • wzrost motywacji i wiary w skuteczność podejmowanych działań;
 • określenie potencjału zawodowego;
 • określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • zwiększenie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia;
 • zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej;
 • dokonanie analizy rynku pracy pod kątem własnych możliwości i preferencji zawodowych;
 • usystematyzowanie wiedzy klienta o sobie;
 • podjęcie decyzji zawodowej dotyczącej wyboru zawodu lub przekwalifikowania czy uzupełnienie wykształcenia;
 • określenie celu zawodowego;
 • uzyskanie wiedzy na temat form wsparcia oferowanych przez urząd pracy.

Jakie są korzyści z odbycia stażu?

Stażysta nabywa praktyczne umiejętności przez realizowanie zadań w miejscu pracy i zdobywa doświadczenie zawodowe zwiększające szansę na podjęcie pracy, przy udziale opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę.

Po zakończeniu stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie wystawione przez starostę wraz z kopią programu stażu oraz swojego sprawozdania i opinii organizatora stażu, z informacją  o wykonywanych zdaniach i zdobytych umiejętnościach.

Jakie są korzyści z podjęcia prac interwencyjnych?

Osoba skierowana na prace interwencyjne:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie,
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Jakie są korzyści z podjęcia robót publicznych?

Osoba skierowana do zatrudnienia w ramach robót publicznych:
 • zostaje zatrudniona przez pracodawcę i osiąga z tego tytułu wynagrodzenie
 • zdobywa doświadczenie zawodowe,
 • jest objęta ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi.

Jakie są stopnie niepełnosprawności?

Wyodrębnione są trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny stopień niepełnosprawności równoznaczny z pierwszą grupą inwalidzką, umiarkowany stopień niepełnosprawności równoznaczny z drugą grupą inwalidzką, lekki stopień niepełnosprawności równoznaczny z trzecią grupą inwalidzką.
Wyświetlanie 101 - 125 z 224 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę