Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy


Zawartość stron

Na podstawie art. 22 ust. 6 w związku z art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017, poz. 1065 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 z późn. zm.), Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje tworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Bydgoszczy / w Powiecie Bydgoskim.

Procedura wydawania opinii przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Bydgoszczy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Bydgoszczy / w Powiecie Bydgoskim.
  1. Dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

  2. Wzór wniosku składanego do Powiatowej Rady Rynku Pracy (na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 147, 85-950 Bydgoszcz) dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy bydgoszcz.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PUP w Bydgoszczy.

  3. Wniosek jest rozpatrywany na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, która zbiera się, co najmniej raz na kwartał.

  4. Powiatowa Rada Rynku Pracy wydaje opinię na temat wnioskowanego kierunku na podstawie informacji zawartych we wniosku oraz opinii przedstawionej przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy.

  5. Na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy mogą być zapraszani przedstawiciele szkół wnioskujących.

  6. Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bydgoszczy wydaje opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia.

  7. Opinia Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bydgoszczy może być: pozytywna lub negatywna.

  8. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, iż wniosek nie będzie rozpatrywany do momentu jego uzupełnienia.

Załączniki
Wzór wniosku o wydanie opinii
Wzór wniosku o wydanie opinii - plik pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę